2012-08-31 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Nikt z nas nie lubi stać w miej­scu, każ­dy ma swo­je cele. Nie­któ­re z nich chce­my wyko­nać w okre­ślo­nym cza­sie. Albo jakie­goś powo­du poja­wia się pre­sja, żeby osią­gać szyb­kie, kon­kret­ne wyni­ki. Napie­ra­jąc na przy­spie­sze­nie pro­ce­su, któ­ry wyma­ga okre­ślo­ne­go cza­su, nie­raz tyl­ko pogar­sza­my sytu­ację. Wywo­łu­je­my stres, znie­cier­pli­wie­nie i być może wie­le innych skut­ków, któ­re poja­wia­ją się jak prze­wró­co­ne kloc­ki domi­na.

Jak już się to domi­no zaczy­na prze­wra­cać, to myśli­my tyl­ko o tym, że teraz nie dość, że cel nie został osią­gnię­ty, to jesz­cze trze­ba będzie te kloc­ki pousta­wiać od nowa. Jed­nym sło­wem, wrzu­ca­my sobie coraz wię­cej nega­tyw­nych myśli na gło­wę, obwi­nia­jąc się o „nie­po­wo­dze­nia”, któ­re prze­sła­nia­ją nam kom­plet­nie postę­py wyko­na­ne w ostat­nim cza­sie.

A gdy­by tak się zatrzy­mać i przyj­rzeć tym kro­kom wstecz?

czytaj dalej...

2012-08-11 ⋅ Codzienność7 komentarzy

Tytu­ło­we sło­wa to frag­ment jed­nej z bud­dyj­skich sutr, któ­re pozna­łam w stycz­niu 2011 roku pod­czas bud­dyj­skie­go zjaz­du na wyspie Ame­land w Holan­dii. Odkry­cie, że przy­wią­za­nie jest ilu­zją, sta­ło się dla mnie prze­ło­mo­we.

czytaj dalej...