2013-12-22 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Kil­ka dni temu kupi­łam w kio­sku maga­zyn Coaching i jedząc moje uko­cha­ne mas­sa­man cur­ry czy­ta­łam arty­kuł z okład­ki. Dozna­łam wte­dy olśnie­nia, któ­re nie daje mi spo­ko­ju od kil­ku dni, że obfi­tość jest subiek­tyw­na.

czytaj dalej...

Kon­takt: asia@rycko-bozenska.blog

Pro­jekt: simplyyourself.online

© 2012–2017 Asia Ryć­ko-Bożeń­ska

Stro­na uży­wa cookies.