2014-07-05 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Przez wie­le lat, w zasa­dzie od dziec­ka, utrzy­my­wa­nie porząd­ku nie było moją moc­ną stro­ną. Może dla­te­go zain­te­re­so­wa­łam się tym, jak zop­ty­ma­li­zo­wać życie. Dziś w tele­wi­zji usły­sza­łam pew­ne mądre zda­nie, że jeśli dba się o sys­te­ma­tycz­ność, to porzą­dek – w tym wypad­ku fizycz­ny – robi się sam. Skło­ni­ło mnie to do prze­my­śleń…

czytaj dalej...