2014-09-15 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Week­end upły­nął mi pod zna­kiem… awo­ka­do. Pra­cu­ję ostat­nio nad moimi prze­ko­na­nia­mi, któ­re są hamul­cem w roz­wo­ju i blo­ka­dą obfi­to­ści. Dotych­czas nega­tyw­ne myśli sil­nie kre­owa­ły moją rze­czy­wi­stość. Niby jej nie chcia­łam, jed­no­cze­śnie ją przy­cią­ga­jąc. Uświa­do­mi­łam sobie, że zmia­na tego sta­nu wyma­ga dużej uważ­no­ści. Tak, jak przy wczo­raj­szej kola­cji, gdy przy­go­to­wa­łam sobie tytu­ło­we awo­ka­do…

czytaj dalej...