2014-10-26 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Zacznij czy­ta­nie tego arty­ku­łu od zapa­rze­nia sobie kawy lub her­ba­ty, bo „jest co czy­tać”. :)  Jeśli nie ogar­niasz już, jakie masz pły­ty czy mp3, bra­ku­je Ci inspi­ra­cji, cze­go słu­chać, albo chcesz zmi­ni­ma­li­zo­wać swo­je zbio­ry do esen­cji, to ten arty­kuł jest dla Cie­bie. Pisa­łam go wpraw­dzie w roku 2014 (dziś jest począ­tek lip­ca 2017); od tam­tej pory powsta­ło wie­le narzę­dzi udo­stęp­nia­ją­cych muzy­kę na podob­nej zasa­dzie, jed­nak nadal temat jest aktu­al­ny. Zobacz, jak wyglą­da moja cyfro­wa kolek­cja muzy­ki w Spo­ti­fy i jak okro­iłam ją do lek­kie­go mini­mum.

czytaj dalej...

2014-10-25 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Moja Bab­cia urzą­dzi­ła przy­ję­cie imie­ni­no­we. Ze zdu­mie­niem stwier­dzi­łam, że fan­ta­stycz­nie czu­ję się wśród jej Przy­ja­ciół. Star­sze poko­le­nie roz­ma­wia­ło swo­bod­nie i z ogrom­nym poczu­ciem humo­ru. Nawet, gdy poszłam do swo­je­go poko­ju pra­co­wać, nie mogłam się za bar­dzo sku­pić. Co chwi­lę chi­cho­ta­łam z opo­wia­da­nych przez nich dow­ci­pów! Naszło mnie wte­dy tro­chę reflek­sji o tym, cze­go od star­szych osób może­my się nauczyć.

czytaj dalej...

2014-10-05 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Kocha­ni, zapro­si­łam do roz­mo­wy moje­go Przy­ja­cie­la Kami­la, któ­ry opra­co­wał nie­zwy­kle – moim zda­niem – cie­ka­wą kon­cep­cję tego, z cze­go skła­da się szczę­ście. Posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić ją Wam tym razem w for­mie fil­mo­wej roz­mo­wy.

czytaj dalej...

2014-10-01 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

FOMO (ang. fear of mis­sing out) powszech­ne jest szcze­gól­nie w social media. Umknąć może wpis, lajk czy arty­kuł na blo­gu etc. Dru­gą stro­ną meda­lu jest poczu­cie powin­no­ści…

czytaj dalej...