2017-07-28 ⋅ Nowe technologie13 komentarzy

Ostat­ni week­end spę­dzi­łam w Gdy­ni na nie­zwy­kłej kon­fe­ren­cji See Blog­gers. Było to spo­tka­nie blo­ge­rów (i innych twór­ców inter­ne­to­wych) z całej Pol­ski. Moż­na było pod­czas nie­go nie tyl­ko pochło­nąć solid­ną por­cję wie­dzy i doświad­cze­nia na pre­lek­cjach i warsz­ta­tach. Dla mnie w cen­trum byli wspa­nia­li, kre­atyw­ni ludzie. Jako blo­go­wa świe­żyn­ka byłam pierw­szy raz na tego typu kon­fe­ren­cji. A z natu­ry jestem raczej mało kry­tycz­na, więc poni­żej moje entu­zja­stycz­ne wra­że­nia. :-) Uprze­dzę tyl­ko, że war­to sobie zapa­rzyć kawę lub her­ba­tę, bo się tym razem nie ogra­ni­cza­łam w licz­bie słów. A kon­fe­ren­cja tak waż­na i cie­ka­wa, że posta­no­wi­łam opi­sać ją sta­ran­nie.

czytaj dalej...

2017-07-16 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Jeśli zda­rza Ci się czy­tać blo­gi, na pew­no mignął Ci na nich napis RSS, albo poma­rań­czo­wa ikon­ka z bia­ły­mi paska­mi. To tro­chę zapo­mnia­ny, a nie­zwy­kle uży­tecz­ny sys­tem, któ­ry war­to bli­żej poznać. Przy­da­je się szcze­gól­nie wte­dy, jeśli czy­tasz wię­cej blo­gów. Ja tak mam, że blo­gów śle­dzę kil­ka­dzie­siąt albo i wię­cej. Gdy­bym pole­ga­ła wyłącz­nie na zakład­kach, new­slet­te­rach albo powia­do­mie­niach o nowych wpi­sach w social mediach, czy­ta­nie ich nigdy nie było­by tak wygod­ne, jak jest teraz. Dla­te­go chcę się podzie­lić z Tobą moim spo­so­bem na to. Poznaj RSS – Real­ly Sim­ple Sin­di­ca­tion, czy­li napraw­dę pro­ste dostar­cza­nie tre­ści.

czytaj dalej...

2017-07-16 ⋅ Codzienność9 komentarzy

Cześć, jestem Asia. Zaczy­nam od nowa. Rese­tu­ję moje życie i restar­tu­ję ten blog. Jego począt­ki się­ga­ją 2012 roku. Wybra­łam naj­cie­kaw­sze arty­ku­ły, zre­wi­do­wa­łam je i zak­tu­ali­zo­wa­łam. Teraz pora na nowe. Zacznij­my jed­nak od naj­waż­niej­sze­go: po co jest ten blog? Ten rok obfi­tu­je u mnie w trud­ne wyda­rze­nia, któ­re zmu­si­ły mnie do reflek­sji nad życiem i zasta­no­wie­niem się, dokąd ja w ogó­le idę i jak chcę to robić. Kil­ka mie­się­cy temu poja­wi­ło się hasło: bądź sobą! A ja poczu­łam, że jed­ną z form bycia sobą jest dla mnie wyra­ża­nie sie­bie, two­rze­nie… ponad­to poczu­łam ogrom­ną potrze­bę podzie­le­nia się dobrem – wie­dzą, inspi­ra­cja­mi, myśla­mi, obser­wa­cja­mi… Tak poja­wił się pomysł na powrót do blo­go­wa­nia. I o to jestem. Jestem sobą. Zobacz, co cie­ka­we­go dla Cie­bie szy­ku­ję! 

czytaj dalej...