2017-08-25 ⋅ Codzienność2 komentarze

Odkąd pamię­tam, mia­łam spo­re pro­ble­my z zasy­pia­niem. Czę­sto wspie­ra­łam się róż­ne­go rodza­ju relak­sa­cja­mi, wizu­ali­za­cja­mi czy medy­ta­cja­mi w for­mie audio. Jed­ną z moich ulu­bio­nych form relak­su była zawsze tech­ni­ka tre­nin­gu auto­gen­ne­go Jacob­so­na.

Gdy opo­wiem Ci, co odkry­łam, szu­ka­jąc na YouTu­be instruk­ta­żo­wych video, doty­czą­cych masa­żu, w pierw­szej chwi­li się zaśmie­jesz. Ja byłam zasko­czo­na. Ale to odkry­cie zmie­ni­ło moje życie. :)

czytaj dalej...

2017-08-24 ⋅ Codzienność13 komentarzy

Dla­cze­go mija trze­ci tydzień, kie­dy na blo­gu pust­ki, po tym, jak z wiel­kim hukiem go otwo­rzy­łam i pla­no­wa­łam pisać dwa razy w tygo­dniu? Po tym, jak opu­bli­ko­wa­łam dłu­gi arty­kuł, któ­ry przy­go­to­wy­wa­łam tydzień? Ten wpis nie będzie tłu­ma­cze­niem się.

czytaj dalej...

2017-08-06 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Zda­rza Ci się cza­sem korzy­stać z lap­to­pa albo smart­fo­na, gdy jest już ciem­no za oknem? Albo pra­co­wać przy kom­pu­te­rze wie­le godzin z rzę­du? Jak się wte­dy czu­jesz? Zasy­piasz z lek­ko­ścią? Jeśli kie­dy­kol­wiek prze­mknę­ło Ci przez myśl, że moż­na zadbać o oczy przed ekra­nem, to ten arty­kuł jest dla Cie­bie. Podzie­lę się z Tobą moimi spo­so­ba­mi na to, jak spo­wo­do­wać, żeby mimo dłu­giej lub póź­nej pra­cy przy urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych, nie wpły­wa­ło to na sen i ogól­ne samo­po­czu­cie.

czytaj dalej...