Asia Ryćko-Bożeńska

O mnie i blogu

Cześć!

Nazy­wam się Asia Ryć­ko-Bożeń­ska. Jestem oso­bą nie­zwy­kle cie­ka­wą świa­ta. Poskut­ko­wa­ło to tym, że od kil­ku lat zaczę­łam inte­re­so­wać się sze­ro­ko rozu­mia­ną opty­ma­li­za­cją życia, w wie­lu jego aspek­tach. Szu­kam w moim życiu balan­su i chcę dzie­lić się moimi doświad­cze­nia­mi na tym blo­gu.

W ostat­nim cza­sie dosta­wa­łam wie­le sygna­łów, że oto­cze­nie jest cie­ka­we mojej wie­dzy i opi­nii. Dla­te­go czu­ję, że w ten spo­sób będę mogła w lep­szy spo­sób poma­gać innym, dążyć do życia, któ­re po pro­stu pły­nie. :-)

Pry­wat­nie jestem szczę­śli­wą żoną Miło­sza oraz kocią mamą (nasze Hunc­ko­ty moż­na pod­glą­dać na Face­bo­oku Insta­gra­mie, gdzie mają swo­je pro­fi­le).

Lubię

 • nowe tech­no­lo­gie i Inter­net, media spo­łecz­no­ścio­we i zagad­nie­nia mar­ke­tin­go­we,
 • pięk­no: typo­gra­fię, web design, foto­gra­fię, archi­tek­tu­rę, wystrój wnętrz,
 • głę­bo­kie roz­mo­wy w małym gro­nie,
 • kolo­ry,
 • muzy­kę,
 • pisać,
 • jeź­dzić na rowe­rze,
 • zwie­rzę­ta,
 • dobre, wege­ta­riań­skie jedze­nie,
 • cho­dzić boso po tra­wie,
 • dobrze dopa­so­wa­ne biu­sto­no­sze i poma­gać kobie­tom w zna­le­zie­niu ich,
 • kobie­cość, być kobie­tą, i wszyst­ko, co się z tym wią­że,
 • kawę i her­ba­tę…

Mój napęd

Głów­ną moty­wa­cją do dzia­ła­nia dla mnie jest podzie­le­nie się z inny­mi tym, co mam dobre­go – wie­dzą, umie­jęt­no­ścia­mi, doświad­cze­nia­mi. Szcze­gól­nie chcia­ła­bym pomóc innym, oswo­ić się z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi – z poru­sza­niem się po Inter­ne­cie, stro­nach inter­ne­to­wych, Face­bo­oku i innych mediach spo­łecz­no­ścio­wych, ale też jak uży­wać smart­fon, czy też jak uła­twiać sobie dzię­ki nim życie.

Zale­ży mi na tym, żeby prze­ka­zy­wać moją wie­dzę po ludz­ku, pro­stym, zro­zu­mia­łym języ­kiem (i inny­mi for­ma­mi!), tak, aby była ona dostęp­na dla każ­de­go, kto tego potrze­bu­je. Żeby Ci, któ­rzy mają opo­ry w korzy­sta­niu z tych narzę­dzi, poczu­li, że może to być przy­jem­ne i pro­ste. :)

Jeśli są tema­ty, któ­re by Cię inte­re­so­wa­ły, gdzie potrze­bu­jesz pomo­cy tech­nicz­nej, nie wiesz jak ugryźć, jak zacząć – napisz do mnie! Zoba­czę, co da się zro­bić. :)

Idea

Skąd wziął się pomysł na blo­ga? Dziś jest począ­tek czerw­ca 2017. Reak­ty­wu­ję to miej­sce po trzech latach prze­rwy. W mię­dzy­cza­sie pro­wa­dzi­łam agen­cję inte­rak­tyw­ną. Agen­cję, któ­ra była speł­nie­niem moich marzeń. Zbu­do­wa­łam nie­mal dzie­się­cio­oso­bo­wy zespół, z któ­rym two­rzy­li­śmy stro­ny inter­ne­to­we, iden­ty­fi­ka­cję wizu­al­ną marek, poma­ga­li­śmy w obec­no­ści w Inter­ne­cie. Jed­nak splot wie­lu oko­licz­no­ści i decy­zji spo­wo­do­wał, że się wypa­li­łam.

Prak­tycz­nie z dnia na dzień pod­ję­łam decy­zję o tym, żeby nie pra­co­wać i na nie­okre­ślo­ny czas odpo­cząć. W tym miej­scu nie będę opo­wia­dać szcze­gó­łów tej histo­rii, choć pew­nie prę­dzej czy póź­niej ją przed­sta­wię, jed­nak waż­ne było dla mnie to, że po kil­ku latach goni­twy, bez chwi­li wol­nej dla sie­bie, bez urlo­pu, przy pra­cy po kil­ka­na­ście godzin na dobę, nie mia­łam zupeł­nie prze­strze­ni na reflek­sję, na prze­my­śle­nie, na poczu­cie tego, kim ja w ogó­le jestem i cze­go chcę.

Mój urlop tym razem trwał trzy mie­sią­ce, w cza­sie któ­rych wyda­rzy­ły się kolej­ne rze­czy, któ­re jesz­cze bar­dziej utwier­dzi­ły mnie w tym, że moje życie wyma­ga dia­me­tral­nej zmia­ny. Poczu­łam bar­dzo moc­no, że potrze­bu­ję dawać innym ludziom dobro i war­tość, oraz że chcę wyra­żać sie­bie – że chcę two­rzyć. Two­rze­nie to obja­wia się na róż­ne spo­so­by, ale pierw­szy raz w życiu dałam sobie głę­bo­kie pra­wo do bycia sobą i prze­ja­wia­nia się w taki spo­sób, w jaki potrze­bu­ję.

Tak poja­wi­ła się idea powro­tu do blo­go­wa­nia. Jako natu­ral­na kolej rze­czy.

A w dzień

W cza­sie, kie­dy nie blo­gu­ję, współ­pra­cu­ję z moim Mężem Miło­szem w naszej fir­mie simplyyourself.online. Sze­rzy­my wie­dzę o obec­no­ści w Inter­ne­cie i wdra­ża­my ją w prak­ty­kę u naszych Klien­tów przez kon­sul­ta­cje, audy­ty, two­rze­nie stron inter­ne­to­wych, pomoc z mar­ke­tin­giem onli­ne i two­rze­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej mar­ki.

Tymczasem

Roz­gość się, zamie­rzam tu zostać teraz na bar­dzo dłu­go. :-)

Asia

Przewiń do góry