Szczękościsk

Szczękościsk – gryzienie, mówienie i ziewanie są bezcenne!

Zaczę­ło się 27 kwiet­nia od lek­kie­go uczu­cia bólu w pra­wym sta­wie skro­­nio­­wo-żuchwo­­wym. Mię­śnie w tej oko­li­cy napię­ły się, żeby ochro­nić staw, wywo­łu­jąc szczę­ko­ścisk. Po kil­ku godzi­nach to uczu­cie minę­ło samo. Wra­ca­ło jed­nak do mnie codzien­nie przez ponad tydzień, coraz moc­niej i moc­niej.

6 lekcji, jakie dała mi prosta gra na smartfonie

6 lekcji, jakie dała mi prosta gra na smartfonie

Nigdy nie byłam zapa­lo­nym gra­czem w gry kom­pu­te­ro­we. Od cza­su do cza­su wcią­ga­ło mnie coś na jakiś czas, ale spo­koj­nie mogę bez nich żyć. Pew­ne­go czerw­co­we­go dnia odkry­łam bar­dzo pro­stą grę na smart­fo­na, z prze­cud­ną gra­fi­ką. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale kil­ka czyn­ni­ków spo­wo­do­wa­ło, że do dzi­siaj gram w nią codzien­nie. W dodat­ku nauczy­łam się nowych umie­jęt­no­ści. I wła­śnie tym chcę się dziś z Tobą podzie­lić.

Typografia

Typografia: Co to? Po co to? I Ty zostaniesz typografem!

Typo­gra­fia – gdy opo­wia­dam o niej jako mojej ogrom­nej pasji od dzie­ciń­stwa, czę­sto spo­ty­kam się z miną pt. „wiel­kie oczy” i pyta­niem, czy cho­dzi o… topo­gra­fię. Łatwo jed­no z dru­gim pomy­lić, szcze­gól­nie, że nie są to czę­sto spo­ty­ka­ne okre­śle­nia. Chcia­ła­bym poka­zać Ci, dla­cze­go war­to poznać pod­sta­wy typo­gra­fii i że w dzi­siej­szych cza­sach każ­dy jest po tro­sze typo­gra­fem.

Wysokowrażliwi ludzie

Wysokowrażliwi ludzie (Highly sensitive people – HSP)

Pra­wie całe moje dotych­cza­so­we życie czu­łam, że „coś jest ze mną nie tak”. A jed­no­cze­śnie cią­gle pró­bo­wa­łam pod­po­rząd­ko­wać się temu, jak funk­cjo­nu­je świat wokół mnie. Odkąd w 2003 roku obu­dzi­ła się we mnie ner­wi­ca lęko­wa i zaczę­łam mieć ata­ki pani­ki jeden za dru­gim, zaczę­łam zgłę­biać temat psy­cho­lo­gii i roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Czy­ta­łam mnó­stwo ksią­żek, blo­gów, for inter­ne­to­wych, roz­ma­wia­łam z ludź­mi. I tak po kil­ku latach odkry­łam, że „po pro­stu” jestem oso­bą …

Wyso­kow­raż­li­wi ludzie (High­ly sen­si­ti­ve people – HSP) Czy­taj dalej »

Lato 2017 przez różowe okulary

Lato 2017 przez różowe okulary

Kasia z worqshop.pl napi­sa­ła na swo­im blo­gu o pozy­tyw­nych rze­czach, jakich doświad­czy­ła tego lata. Spy­ta­ła o ulu­bień­ców swo­ich czy­tel­ni­ków. Pomy­śla­łam sobie, że to dobra oka­zja do tego, żeby spoj­rzeć na tę do poło­wy peł­ną szklan­kę. Szcze­gól­nie, że dzię­ki depre­sji w ostat­nim roku o wie­le za czę­sto patrzy­łam na życie w czar­nych bar­wach. A zawsze, zawsze są choć małe pro­mycz­ki szczę­ścia. Prze­czy­taj, jak wyglą­da­ło moje lato 2017 przez różo­we oku­la­ry.

Przewiń do góry