2017-08-25 ⋅ Codzienność2 komentarze

Odkąd pamię­tam, mia­łam spo­re pro­ble­my z zasy­pia­niem. Czę­sto wspie­ra­łam się róż­ne­go rodza­ju relak­sa­cja­mi, wizu­ali­za­cja­mi czy medy­ta­cja­mi w for­mie audio. Jed­ną z moich ulu­bio­nych form relak­su była zawsze tech­ni­ka tre­nin­gu auto­gen­ne­go Jacob­so­na.

Gdy opo­wiem Ci, co odkry­łam, szu­ka­jąc na YouTu­be instruk­ta­żo­wych video, doty­czą­cych masa­żu, w pierw­szej chwi­li się zaśmie­jesz. Ja byłam zasko­czo­na. Ale to odkry­cie zmie­ni­ło moje życie. :)

czytaj dalej...

2017-08-24 ⋅ Codzienność10 komentarzy

Dla­cze­go mija trze­ci tydzień, kie­dy na blo­gu pust­ki, po tym, jak z wiel­kim hukiem go otwo­rzy­łam i pla­no­wa­łam pisać dwa razy w tygo­dniu? Po tym, jak opu­bli­ko­wa­łam dłu­gi arty­kuł, któ­ry przy­go­to­wy­wa­łam tydzień? Ten wpis nie będzie tłu­ma­cze­niem się.

czytaj dalej...

2017-07-16 ⋅ Codzienność9 komentarzy

Cześć, jestem Asia. Zaczy­nam od nowa. Rese­tu­ję moje życie i restar­tu­ję ten blog. Jego począt­ki się­ga­ją 2012 roku. Wybra­łam naj­cie­kaw­sze arty­ku­ły, zre­wi­do­wa­łam je i zak­tu­ali­zo­wa­łam. Teraz pora na nowe. Zacznij­my jed­nak od naj­waż­niej­sze­go: po co jest ten blog? Ten rok obfi­tu­je u mnie w trud­ne wyda­rze­nia, któ­re zmu­si­ły mnie do reflek­sji nad życiem i zasta­no­wie­niem się, dokąd ja w ogó­le idę i jak chcę to robić. Kil­ka mie­się­cy temu poja­wi­ło się hasło: bądź sobą! A ja poczu­łam, że jed­ną z form bycia sobą jest dla mnie wyra­ża­nie sie­bie, two­rze­nie… ponad­to poczu­łam ogrom­ną potrze­bę podzie­le­nia się dobrem – wie­dzą, inspi­ra­cja­mi, myśla­mi, obser­wa­cja­mi… Tak poja­wił się pomysł na powrót do blo­go­wa­nia. I o to jestem. Jestem sobą. Zobacz, co cie­ka­we­go dla Cie­bie szykuję! 

czytaj dalej...

2014-10-25 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Moja Bab­cia urzą­dzi­ła przy­ję­cie imie­ni­no­we. Ze zdu­mie­niem stwier­dzi­łam, że fan­ta­stycz­nie czu­ję się wśród jej Przy­ja­ciół. Star­sze poko­le­nie roz­ma­wia­ło swo­bod­nie i z ogrom­nym poczu­ciem humo­ru. Nawet, gdy poszłam do swo­je­go poko­ju pra­co­wać, nie mogłam się za bar­dzo sku­pić. Co chwi­lę chi­cho­ta­łam z opo­wia­da­nych przez nich dow­ci­pów! Naszło mnie wte­dy tro­chę reflek­sji o tym, cze­go od star­szych osób może­my się nauczyć.

czytaj dalej...

2014-10-05 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Kocha­ni, zapro­si­łam do roz­mo­wy moje­go Przy­ja­cie­la Kami­la, któ­ry opra­co­wał nie­zwy­kle – moim zda­niem – cie­ka­wą kon­cep­cję tego, z cze­go skła­da się szczę­ście. Posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić ją Wam tym razem w for­mie fil­mo­wej rozmowy.

czytaj dalej...

Kon­takt: asia@rycko-bozenska.blog

Pro­jekt: simplyyourself.online

© 2012–2017 Asia Ryćko-Bożeńska

FreshMail.pl