Codzienność

Szczękościsk

Szczękościsk – gryzienie, mówienie i ziewanie są bezcenne!

Zaczę­ło się 27 kwiet­nia od lek­kie­go uczu­cia bólu w pra­wym sta­wie skro­­nio­­wo-żuchwo­­wym. Mię­śnie w tej oko­li­cy napię­ły się, żeby ochro­nić staw, wywo­łu­jąc szczę­ko­ścisk. Po kil­ku godzi­nach to uczu­cie minę­ło samo. Wra­ca­ło jed­nak do mnie codzien­nie przez ponad tydzień, coraz moc­niej i moc­niej.

Wysokowrażliwi ludzie

Wysokowrażliwi ludzie (Highly sensitive people – HSP)

Pra­wie całe moje dotych­cza­so­we życie czu­łam, że „coś jest ze mną nie tak”. A jed­no­cze­śnie cią­gle pró­bo­wa­łam pod­po­rząd­ko­wać się temu, jak funk­cjo­nu­je świat wokół mnie. Odkąd w 2003 roku obu­dzi­ła się we mnie ner­wi­ca lęko­wa i zaczę­łam mieć ata­ki pani­ki jeden za dru­gim, zaczę­łam zgłę­biać temat psy­cho­lo­gii i roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Czy­ta­łam mnó­stwo ksią­żek, blo­gów, for inter­ne­to­wych, roz­ma­wia­łam z ludź­mi. I tak po kil­ku latach odkry­łam, że „po pro­stu” jestem oso­bą …

Wyso­kow­raż­li­wi ludzie (High­ly sen­si­ti­ve people – HSP) Czy­taj dalej »

Relaksujące dreszcze od patrzenia i słuchania? ASMR

Relaksujące dreszcze od patrzenia i słuchania?

Odkąd pamię­tam, mia­łam spo­re pro­ble­my z zasy­pia­niem. Czę­sto wspie­ra­łam się róż­ne­go rodza­ju relak­sa­cja­mi, wizu­ali­za­cja­mi czy medy­ta­cja­mi w for­mie audio. Jed­ną z moich ulu­bio­nych form relak­su była zawsze tech­ni­ka tre­nin­gu auto­gen­ne­go Jacob­so­na.

Gdy opo­wiem Ci, co odkry­łam, szu­ka­jąc na YouTu­be instruk­ta­żo­wych video, doty­czą­cych masa­żu, w pierw­szej chwi­li się zaśmie­jesz. Ja byłam zasko­czo­na. Ale to odkry­cie zmie­ni­ło moje życie. :)

Codzienne wyzwania

Wyzwania, wahania, odpowiedzialność i zgoda ze sobą

Dla­cze­go mija trze­ci tydzień, kie­dy na blo­gu pust­ki, po tym, jak z wiel­kim hukiem go otwo­rzy­łam i pla­no­wa­łam pisać dwa razy w tygo­dniu? Po tym, jak opu­bli­ko­wa­łam dłu­gi arty­kuł, któ­ry przy­go­to­wy­wa­łam tydzień? Ten wpis nie będzie tłu­ma­cze­niem się.

Bądź sobą!

Bądź sobą! Czyli: skąd się wziął ten blog?

Cześć, jestem Asia. Zaczy­nam od nowa. Rese­tu­ję moje życie i restar­tu­ję ten blog. Jego począt­ki się­ga­ją 2012 roku. Wybra­łam naj­cie­kaw­sze arty­ku­ły, zre­wi­do­wa­łam je i zak­tu­ali­zo­wa­łam. Teraz pora na nowe. Zacznij­my jed­nak od naj­waż­niej­sze­go: po co jest ten blog? Ten rok obfi­tu­je u mnie w trud­ne wyda­rze­nia, któ­re zmu­si­ły mnie do reflek­sji nad życiem i zasta­no­wie­niem się, dokąd ja w ogó­le idę i jak chcę to robić. Kil­ka mie­się­cy temu poja­wi­ło …

Bądź sobą! Czy­li: skąd się wziął ten blog? Czy­taj dalej »

Przewiń do góry