Codzienność

Ambicja

Ambicja czy lepiej być wystarczająco dobrym?

Ten wpis mógł­by zakoń­czyć się na samym tytu­le, bo jest nie­ja­ko samo­tłu­ma­czą­cy się. Dotar­ło do mnie, że więk­szość moich pro­ble­mów wyni­ka z tego, że jestem zbyt ambit­na. Zada­łam sobie pyta­nie: co by było, gdy­bym zamiast cią­głej wal­ki o per­fek­cjo­nizm, była po pro­stu wystar­cza­ją­co dobra? O ile więk­szą ulgę bym czu­ła? Ile wię­cej bym osią­gnę­ła? Też tak masz?

Odpowiedzialność za siebie

100% wolności – odpowiedzialność za siebie

Tyl­ko ja sama mogę wpły­nąć na moje oso­bi­ste szczę­ście i zdro­wie. To ja mam stu­pro­cen­to­wą odpo­wie­dzial­ność za sie­bie, za moje samo­po­czu­cie, za nastro­je, za to, czym się zaj­mu­ję, z kim się spo­ty­kam, jaki­mi ludź­mi się ota­czam. Każ­dy czło­wiek ma sto pro­cent wol­no­ści. Wiem, że to może brzmieć kon­tro­wer­syj­nie, ale czu­ję, że tak jest. W każ­dej sytu­acji mamy moż­li­wość doko­nać dowol­ne­go wybo­ru. Każ­dy wybór będzie się wią­zał z okre­ślo­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi. Cza­sem moż­na je …

100% wol­no­ści – odpo­wie­dzial­ność za sie­bie Czy­taj dalej »

Nie mogę, kot na mnie leży!

Zmiana nawyków – jaką masz wymówkę?

Spon­ta­nicz­nie przy­szedł mi do gło­wy temat uda­wa­nia – uda­wa­nia przed samym sobą, wykrę­tów i wymó­wek. Każ­dy z nas cza­sem kła­mie, ale naj­czę­ściej chy­ba oszu­ku­je­my samych sie­bie. Przy­czy­ną są – tak sądzę – lęki i… wygo­da! Z pew­ny­mi (nie­ko­rzyst­ny­mi dla nas) nawy­ka­mi jest nam po dro­dze! A mimo tego, co opo­wia­da­my wszyst­kim dooko­ła (dla wzmoc­nie­nia efek­tu ;-)), w głę­bi duszy wca­le nie pod­ję­li­śmy decy­zji, żeby nastą­pi­ła zmia­na nawy­ków.

Przewiń do góry