Nowe technologie

6 lekcji, jakie dała mi prosta gra na smartfonie

6 lekcji, jakie dała mi prosta gra na smartfonie

Nigdy nie byłam zapa­lo­nym gra­czem w gry kom­pu­te­ro­we. Od cza­su do cza­su wcią­ga­ło mnie coś na jakiś czas, ale spo­koj­nie mogę bez nich żyć. Pew­ne­go czerw­co­we­go dnia odkry­łam bar­dzo pro­stą grę na smart­fo­na, z prze­cud­ną gra­fi­ką. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale kil­ka czyn­ni­ków spo­wo­do­wa­ło, że do dzi­siaj gram w nią codzien­nie. W dodat­ku nauczy­łam się nowych umie­jęt­no­ści. I wła­śnie tym chcę się dziś z Tobą podzie­lić.

Jak w łatwy sposób zadbać o oczy przed ekranem?

6 łatwych sposobów na to, jak zadbać o oczy przed ekranem

Zda­rza Ci się cza­sem korzy­stać z lap­to­pa albo smart­fo­na, gdy jest już ciem­no za oknem? Albo pra­co­wać przy kom­pu­te­rze wie­le godzin z rzę­du? Jak się wte­dy czu­jesz? Zasy­piasz z lek­ko­ścią? Jeśli kie­dy­kol­wiek prze­mknę­ło Ci przez myśl, że moż­na zadbać o oczy przed ekra­nem, to ten arty­kuł jest dla Cie­bie. Podzie­lę się z Tobą moimi spo­so­ba­mi na to, jak spo­wo­do­wać, żeby mimo dłu­giej lub póź­nej pra­cy przy urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych, nie wpły­wa­ło to na sen …

6 łatwych spo­so­bów na to, jak zadbać o oczy przed ekra­nem Czy­taj dalej »

See Bloggers 2017

See Bloggers 2017 – moje pierwsze kroki w blogosferze

Ostat­ni week­end spę­dzi­łam w Gdy­ni na nie­zwy­kłej kon­fe­ren­cji See Blog­gers. Było to spo­tka­nie blo­ge­rów (i innych twór­ców inter­ne­to­wych) z całej Pol­ski. Moż­na było pod­czas nie­go nie tyl­ko pochło­nąć solid­ną por­cję wie­dzy i doświad­cze­nia na pre­lek­cjach i warsz­ta­tach. Dla mnie w cen­trum byli wspa­nia­li, kre­atyw­ni ludzie. Jako blo­go­wa świe­żyn­ka byłam pierw­szy raz na tego typu kon­fe­ren­cji. A z natu­ry jestem raczej mało kry­tycz­na, więc poni­żej moje entu­zja­stycz­ne wra­że­nia. :-) Uprze­dzę tyl­ko, …

See Blog­gers 2017 – moje pierw­sze kro­ki w blo­gos­fe­rze Czy­taj dalej »

Relaks z czytnikiem RSS

RSS – co to jest i dlaczego warto korzystać z nich do czytania blogów?

Jeśli zda­rza Ci się czy­tać blo­gi, na pew­no mignął Ci na nich napis RSS, albo poma­rań­czo­wa ikon­ka z bia­ły­mi paska­mi. To tro­chę zapo­mnia­ny, a nie­zwy­kle uży­tecz­ny sys­tem, któ­ry war­to bli­żej poznać. Przy­da­je się szcze­gól­nie wte­dy, jeśli czy­tasz wię­cej blo­gów. Ja tak mam, że blo­gów śle­dzę kil­ka­dzie­siąt albo i wię­cej. Gdy­bym pole­ga­ła wyłącz­nie na zakład­kach, new­slet­te­rach albo powia­do­mie­niach o nowych wpi­sach w social mediach, czy­ta­nie ich nigdy nie było­by tak wygod­ne, jak …

RSS – co to jest i dla­cze­go war­to korzy­stać z nich do czy­ta­nia blo­gów? Czy­taj dalej »

Cyfrowa kolekcja muzyki w Spotify

Cyfrowa kolekcja muzyki w Spotify – jak zorganizować?

Zacznij czy­ta­nie tego arty­ku­łu od zapa­rze­nia sobie kawy lub her­ba­ty, bo „jest co czy­tać”. :)  Jeśli nie ogar­niasz już, jakie masz pły­ty czy mp3, bra­ku­je Ci inspi­ra­cji, cze­go słu­chać, albo chcesz zmi­ni­ma­li­zo­wać swo­je zbio­ry do esen­cji, to ten arty­kuł jest dla Cie­bie. Pisa­łam go wpraw­dzie w roku 2014 (dziś jest począ­tek lip­ca 2017); od tam­tej pory powsta­ło wie­le narzę­dzi udo­stęp­nia­ją­cych muzy­kę na podob­nej zasa­dzie, …

Cyfro­wa kolek­cja muzy­ki w Spo­ti­fy – jak zor­ga­ni­zo­wać? Czy­taj dalej »

Przewiń do góry