Cyfrowe notatki

Cyfrowe notatki i papierowe wspomnienia

Mam to szczę­ście, że pamię­tam jesz­cze cza­sy bez kom­pu­te­rów i komó­rek. Mam to szczę­ście, że od dziec­ka byłam oswo­jo­na z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi i bie­gle się nimi posłu­gu­ję. Sto­jąc jed­ną nogą w świe­cie ana­lo­go­wym, a dru­gą w cyfro­wym, mogę czer­pać z zalet obu spo­so­bów noto­wa­nia. Podzie­lę się z Wami moimi wspo­mnie­nia­mi z pisa­nia na papie­rze, i odkry­cia­mi z „nowych cza­sów”, w któ­rych kró­lu­ją cyfro­we notat­ki.