2017-07-16 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Jeśli zda­rza Ci się czy­tać blo­gi, na pew­no mignął Ci na nich napis RSS, albo poma­rań­czo­wa ikon­ka z bia­ły­mi paska­mi. To tro­chę zapo­mnia­ny, a nie­zwy­kle uży­tecz­ny sys­tem, któ­ry war­to bli­żej poznać. Przy­da­je się szcze­gól­nie wte­dy, jeśli czy­tasz wię­cej blo­gów. Ja tak mam, że blo­gów śle­dzę kil­ka­dzie­siąt albo i wię­cej. Gdy­bym pole­ga­ła wyłącz­nie na zakład­kach, new­slet­te­rach albo powia­do­mie­niach o nowych wpi­sach w social mediach, czy­ta­nie ich nigdy nie było­by tak wygod­ne, jak jest teraz. Dla­te­go chcę się podzie­lić z Tobą moim spo­so­bem na to. Poznaj RSS – Real­ly Sim­ple Sin­di­ca­tion, czy­li napraw­dę pro­ste dostar­cza­nie treści.

czytaj dalej...

2017-07-16 ⋅ Codzienność9 komentarzy

Cześć, jestem Asia. Zaczy­nam od nowa. Rese­tu­ję moje życie i restar­tu­ję ten blog. Jego począt­ki się­ga­ją 2012 roku. Wybra­łam naj­cie­kaw­sze arty­ku­ły, zre­wi­do­wa­łam je i zak­tu­ali­zo­wa­łam. Teraz pora na nowe. Zacznij­my jed­nak od naj­waż­niej­sze­go: po co jest ten blog? Ten rok obfi­tu­je u mnie w trud­ne wyda­rze­nia, któ­re zmu­si­ły mnie do reflek­sji nad życiem i zasta­no­wie­niem się, dokąd ja w ogó­le idę i jak chcę to robić. Kil­ka mie­się­cy temu poja­wi­ło się hasło: bądź sobą! A ja poczu­łam, że jed­ną z form bycia sobą jest dla mnie wyra­ża­nie sie­bie, two­rze­nie… ponad­to poczu­łam ogrom­ną potrze­bę podzie­le­nia się dobrem – wie­dzą, inspi­ra­cja­mi, myśla­mi, obser­wa­cja­mi… Tak poja­wił się pomysł na powrót do blo­go­wa­nia. I o to jestem. Jestem sobą. Zobacz, co cie­ka­we­go dla Cie­bie szykuję! 

czytaj dalej...

2014-10-26 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Zacznij czy­ta­nie tego arty­ku­łu od zapa­rze­nia sobie kawy lub her­ba­ty, bo „jest co czy­tać”. :)  Jeśli nie ogar­niasz już, jakie masz pły­ty czy mp3, bra­ku­je Ci inspi­ra­cji, cze­go słu­chać, albo chcesz zmi­ni­ma­li­zo­wać swo­je zbio­ry do esen­cji, to ten arty­kuł jest dla Cie­bie. Pisa­łam go wpraw­dzie w roku 2014 (dziś jest począ­tek lip­ca 2017); od tam­tej pory powsta­ło wie­le narzę­dzi udo­stęp­nia­ją­cych muzy­kę na podob­nej zasa­dzie, jed­nak nadal temat jest aktu­al­ny. Zobacz, jak wyglą­da moja cyfro­wa kolek­cja muzy­ki w Spo­ti­fy i jak okro­iłam ją do lek­kie­go minimum.

czytaj dalej...

2014-10-25 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Moja Bab­cia urzą­dzi­ła przy­ję­cie imie­ni­no­we. Ze zdu­mie­niem stwier­dzi­łam, że fan­ta­stycz­nie czu­ję się wśród jej Przy­ja­ciół. Star­sze poko­le­nie roz­ma­wia­ło swo­bod­nie i z ogrom­nym poczu­ciem humo­ru. Nawet, gdy poszłam do swo­je­go poko­ju pra­co­wać, nie mogłam się za bar­dzo sku­pić. Co chwi­lę chi­cho­ta­łam z opo­wia­da­nych przez nich dow­ci­pów! Naszło mnie wte­dy tro­chę reflek­sji o tym, cze­go od star­szych osób może­my się nauczyć.

czytaj dalej...

2014-10-05 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Kocha­ni, zapro­si­łam do roz­mo­wy moje­go Przy­ja­cie­la Kami­la, któ­ry opra­co­wał nie­zwy­kle – moim zda­niem – cie­ka­wą kon­cep­cję tego, z cze­go skła­da się szczę­ście. Posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić ją Wam tym razem w for­mie fil­mo­wej rozmowy.

czytaj dalej...

Kon­takt: asia@rycko-bozenska.blog

Pro­jekt: simplyyourself.online

© 2012–2017 Asia Ryćko-Bożeńska

FreshMail.pl