2017-08-25 ⋅ Codzienność2 komentarze

Odkąd pamię­tam, mia­łam spo­re pro­ble­my z zasy­pia­niem. Czę­sto wspie­ra­łam się róż­ne­go rodza­ju relak­sa­cja­mi, wizu­ali­za­cja­mi czy medy­ta­cja­mi w for­mie audio. Jed­ną z moich ulu­bio­nych form relak­su była zawsze tech­ni­ka tre­nin­gu auto­gen­ne­go Jacob­so­na.

Gdy opo­wiem Ci, co odkry­łam, szu­ka­jąc na YouTu­be instruk­ta­żo­wych video, doty­czą­cych masa­żu, w pierw­szej chwi­li się zaśmie­jesz. Ja byłam zasko­czo­na. Ale to odkry­cie zmie­ni­ło moje życie. :)

czytaj dalej...

2017-08-24 ⋅ Codzienność13 komentarzy

Dla­cze­go mija trze­ci tydzień, kie­dy na blo­gu pust­ki, po tym, jak z wiel­kim hukiem go otwo­rzy­łam i pla­no­wa­łam pisać dwa razy w tygo­dniu? Po tym, jak opu­bli­ko­wa­łam dłu­gi arty­kuł, któ­ry przy­go­to­wy­wa­łam tydzień? Ten wpis nie będzie tłu­ma­cze­niem się.

czytaj dalej...

2017-08-06 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Zda­rza Ci się cza­sem korzy­stać z lap­to­pa albo smart­fo­na, gdy jest już ciem­no za oknem? Albo pra­co­wać przy kom­pu­te­rze wie­le godzin z rzę­du? Jak się wte­dy czu­jesz? Zasy­piasz z lek­ko­ścią? Jeśli kie­dy­kol­wiek prze­mknę­ło Ci przez myśl, że moż­na zadbać o oczy przed ekra­nem, to ten arty­kuł jest dla Cie­bie. Podzie­lę się z Tobą moimi spo­so­ba­mi na to, jak spo­wo­do­wać, żeby mimo dłu­giej lub póź­nej pra­cy przy urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych, nie wpły­wa­ło to na sen i ogól­ne samo­po­czu­cie.

czytaj dalej...

2017-07-28 ⋅ Nowe technologie13 komentarzy

Ostat­ni week­end spę­dzi­łam w Gdy­ni na nie­zwy­kłej kon­fe­ren­cji See Blog­gers. Było to spo­tka­nie blo­ge­rów (i innych twór­ców inter­ne­to­wych) z całej Pol­ski. Moż­na było pod­czas nie­go nie tyl­ko pochło­nąć solid­ną por­cję wie­dzy i doświad­cze­nia na pre­lek­cjach i warsz­ta­tach. Dla mnie w cen­trum byli wspa­nia­li, kre­atyw­ni ludzie. Jako blo­go­wa świe­żyn­ka byłam pierw­szy raz na tego typu kon­fe­ren­cji. A z natu­ry jestem raczej mało kry­tycz­na, więc poni­żej moje entu­zja­stycz­ne wra­że­nia. :-) Uprze­dzę tyl­ko, że war­to sobie zapa­rzyć kawę lub her­ba­tę, bo się tym razem nie ogra­ni­cza­łam w licz­bie słów. A kon­fe­ren­cja tak waż­na i cie­ka­wa, że posta­no­wi­łam opi­sać ją sta­ran­nie.

czytaj dalej...

2017-07-16 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Jeśli zda­rza Ci się czy­tać blo­gi, na pew­no mignął Ci na nich napis RSS, albo poma­rań­czo­wa ikon­ka z bia­ły­mi paska­mi. To tro­chę zapo­mnia­ny, a nie­zwy­kle uży­tecz­ny sys­tem, któ­ry war­to bli­żej poznać. Przy­da­je się szcze­gól­nie wte­dy, jeśli czy­tasz wię­cej blo­gów. Ja tak mam, że blo­gów śle­dzę kil­ka­dzie­siąt albo i wię­cej. Gdy­bym pole­ga­ła wyłącz­nie na zakład­kach, new­slet­te­rach albo powia­do­mie­niach o nowych wpi­sach w social mediach, czy­ta­nie ich nigdy nie było­by tak wygod­ne, jak jest teraz. Dla­te­go chcę się podzie­lić z Tobą moim spo­so­bem na to. Poznaj RSS – Real­ly Sim­ple Sin­di­ca­tion, czy­li napraw­dę pro­ste dostar­cza­nie tre­ści.

czytaj dalej...