2014-09-15 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Week­end upły­nął mi pod zna­kiem… awo­ka­do. Pra­cu­ję ostat­nio nad moimi prze­ko­na­nia­mi, któ­re są hamul­cem w roz­wo­ju i blo­ka­dą obfi­to­ści. Dotych­czas nega­tyw­ne myśli sil­nie kre­owa­ły moją rze­czy­wi­stość. Niby jej nie chcia­łam, jed­no­cze­śnie ją przy­cią­ga­jąc. Uświa­do­mi­łam sobie, że zmia­na tego sta­nu wyma­ga dużej uważ­no­ści. Tak, jak przy wczo­raj­szej kola­cji, gdy przy­go­to­wa­łam sobie tytu­ło­we awo­ka­do…

czytaj dalej...

2014-08-06 ⋅ Nowe technologiebrak komentarzy

Mam to szczę­ście, że pamię­tam jesz­cze cza­sy bez kom­pu­te­rów i komó­rek. Mam to szczę­ście, że od dziec­ka byłam oswo­jo­na z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi i bie­gle się nimi posłu­gu­ję. Sto­jąc jed­ną nogą w świe­cie ana­lo­go­wym, a dru­gą w cyfro­wym, mogę czer­pać z zalet obu spo­so­bów noto­wa­nia. Podzie­lę się z Wami moimi wspo­mnie­nia­mi z pisa­nia na papie­rze, i odkry­cia­mi z „nowych cza­sów”, w któ­rych kró­lu­ją cyfro­we notat­ki.

czytaj dalej...

2014-07-05 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Przez wie­le lat, w zasa­dzie od dziec­ka, utrzy­my­wa­nie porząd­ku nie było moją moc­ną stro­ną. Może dla­te­go zain­te­re­so­wa­łam się tym, jak zop­ty­ma­li­zo­wać życie. Dziś w tele­wi­zji usły­sza­łam pew­ne mądre zda­nie, że jeśli dba się o sys­te­ma­tycz­ność, to porzą­dek – w tym wypad­ku fizycz­ny – robi się sam. Skło­ni­ło mnie to do prze­my­śleń…

czytaj dalej...

2014-06-15 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Byłam dziś na spa­ce­rze. Szłam w ciszy, słu­cha­jąc dźwię­ków lasu i bie­ga­ją­cych koło mnie moich psów. Świe­ci­ło przy­jem­ne słoń­ce, a liście były soczy­ście zie­lo­ne. Wszyst­ko cudow­nie pach­nia­ło. Dotar­ło do mnie, że naj­więk­szą prze­szko­dą dla mnie w prze­ży­wa­niu tych cudów są moje wła­sne myśli. Czy więc na pew­no tak jest, że nie lubię cho­dzić na spa­cer?

czytaj dalej...

2013-12-22 ⋅ Codziennośćbrak komentarzy

Kil­ka dni temu kupi­łam w kio­sku maga­zyn Coaching i jedząc moje uko­cha­ne mas­sa­man cur­ry czy­ta­łam arty­kuł z okład­ki. Dozna­łam wte­dy olśnie­nia, któ­re nie daje mi spo­ko­ju od kil­ku dni, że obfi­tość jest subiek­tyw­na.

czytaj dalej...