2012-07-09 ⋅ Codzienność6 komentarzy

Spon­ta­nicz­nie przy­szedł mi do gło­wy temat uda­wa­nia – uda­wa­nia przed samym sobą, wykrę­tów i wymó­wek. Każ­dy z nas cza­sem kła­mie, ale naj­czę­ściej chy­ba oszu­ku­je­my samych sie­bie. Przy­czy­ną są – tak sądzę – lęki i… wygo­da! Z pew­ny­mi (nie­ko­rzyst­ny­mi dla nas) nawy­ka­mi jest nam po dro­dze! A mimo tego, co opo­wia­da­my wszyst­kim dooko­ła (dla wzmoc­nie­nia efek­tu ;-)), w głę­bi duszy wca­le nie pod­ję­li­śmy decy­zji, żeby nastą­pi­ła zmia­na nawy­ków.

czytaj dalej...