Typografia

Typografia: Co to? Po co to? I Ty zostaniesz typografem!

Typo­gra­fia – gdy opo­wia­dam o niej jako mojej ogrom­nej pasji od dzie­ciń­stwa, czę­sto spo­ty­kam się z miną pt. „wiel­kie oczy” i pyta­niem, czy cho­dzi o… topo­gra­fię. Łatwo jed­no z dru­gim pomy­lić, szcze­gól­nie, że nie są to czę­sto spo­ty­ka­ne okre­śle­nia. Chcia­ła­bym poka­zać Ci, dla­cze­go war­to poznać pod­sta­wy typo­gra­fii i że w dzi­siej­szych cza­sach każ­dy jest po tro­sze typo­gra­fem.