Asia Ryćko-Bożeńska

Szczęście – jak widzi je Kamil Gołębiowski? [wideo]

Kocha­ni, zapro­si­łam do roz­mo­wy moje­go Przy­ja­cie­la Kami­la, któ­ry opra­co­wał nie­zwy­kle – moim zda­niem – cie­ka­wą kon­cep­cję tego, z cze­go skła­da się szczę­ście. Posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić ją Wam tym razem w for­mie fil­mo­wej roz­mo­wy.

Zajrzyjmy najpierw za kulisy

Samo nakrę­ce­nie tego fil­mu było dla mnie i dla nas nie­zwy­kle cie­ka­wym doświad­cze­niem, bo był to pierw­szy raz. Dopie­ro prze­glą­da­jąc suro­wy mate­riał i towa­rzy­sząc przy mon­ta­żu zoba­czy­łam, jak bar­dzo efekt koń­co­wy róż­nił się od moich wyobra­żeń. Dopi­sek z czerw­ca 2017: minę­ły trzy lata od tego nagra­nia, od tam­tej pory wie­le godzin spę­dzi­łam oglą­da­jąc innych twór­ców na YouTu­be. Teraz marzę o tym, żeby ruszyć na poważ­nie z wła­snym kana­łem, współ­to­wa­rzy­szą­cym blo­go­wi. I wiem, że we wła­ści­wym cza­sie się to sta­nie.

Nato­miast tam­to doświad­cze­nie trak­tu­ję jako wspa­nia­łą lek­cję, ana­li­zę przy­pad­ku w zakre­sie roz­mów przed kame­rą. To umie­jęt­ność, któ­rą wypra­co­wa­łam sobie dość nie­daw­no, a któ­ra ogrom­nie poma­ga mi sta­wiać kolej­ne kro­ki bez „kuli u nogi” w posta­cie tzw. „pora­żek”. Ich już nie ma w moim życiu, bo zamie­ni­łam je na lek­cje. :-)

Tyle jed­nak dygre­sji, wróć­my do tema­tu… choć i tak wszyst­ko krę­ci się wokół szczę­ścia.

szczęście zaczyna się… na konferencji

Jakiś czas temu mia­łam oka­zję wysłu­chać cie­ka­we­go wykła­du, popro­wa­dzo­ne­go przez moje­go Przy­ja­cie­la Kami­la, o tym, jakie – według nie­go – skład­ni­ki są istot­ne dla poczu­cia szczę­ścia. Wysłu­chaw­szy tej pre­lek­cji zacie­ka­wio­na zapy­ta­łam Kami­la, czy chciał­by poroz­ma­wiać o tym przed kame­rą i podzie­lić się swo­imi prze­my­śle­nia­mi z moimi Czy­tel­ni­ka­mi.

Nagra­li­śmy tego dnia pół­to­rej godzi­ny suro­we­go mate­ria­łu. Roz­mo­wa pły­nę­ła wart­kim stru­mie­niem, prze­ry­wa­na tyl­ko cza­sem wej­ściem kota na kola­na czy umosz­cze­niem się psa za moimi ple­ca­mi.

Omó­wi­li­śmy po kolei wszyst­kie skład­ni­ki szczę­ścia, jakie odkrył dotych­czas Kamil. Obej­rzyj­cie poni­żej wer­sję zmon­to­wa­ną, zmi­ni­ma­li­zo­wa­ną do esen­cji.

Mam nadzie­ję, że ta kon­cep­cja Was zacie­ka­wi­ła. Będę prze­szczę­śli­wa, mogąc prze­czy­tać, jak Wam się podo­ba­ło – pisz­cie tu w komen­ta­rzach, pod fil­mem na YouTu­be albo na Face­bo­oku.

TL;DR

TL;DR to taki popu­lar­ny w Inter­ne­cie skrót, któ­ry ozna­cza „too long; did­n’t read”, czy­li „za dłu­gie, nie prze­czy­ta­łem”. Jeśli 35 minut na roz­mo­wę wideo to dla Cie­bie za dużo, tu krót­kie hasło­we pod­su­mo­wa­nie obsza­rów, o jakich roz­ma­wia­li­śmy.

  • ludzie – inspi­ra­cja, wspar­cie, zaba­wa, seks, bez­pie­czeń­stwo, sta­bi­li­za­cja
  • inte­lekt – kon­cep­cje, inter­pre­ta­cja, rozu­mie­nie, wie­dza, kry­ty­ka, sens
  • cia­ło – zdro­we odży­wia­nie, sport, sen, ener­gia
  • podró­że – róż­no­rod­ność, tole­ran­cja, inspi­ra­cja, zmia­na, kul­tu­ra, ludzie
  • przy­ro­da – re-kre­acja, życie, jed­ność, kosmos, rege­ne­ra­cja
  • struk­tu­ra – wola, dys­cy­pli­na, uzie­mie­nie, get it done
  • sztu­ka i emo­cje – uczu­cia, zmy­sły, pięk­no, wraż­li­wość, for­ma, muzy­ka, two­rze­nie
  • uwspól­nia­nie – połą­cze­nie, spo­łecz­ność, empa­tia, wspar­cie, per­spek­ty­wa
  • umysł – medy­ta­cja, yogah, uważ­ność, prak­ty­ka, toż­sa­mość, moc, wol­ność

Dzię­ku­ję Kami­lo­wi za roz­mo­wę i moje­mu Bra­cisz­ko­wi Jan­ko­wi za pomoc w jej reali­za­cji.

Kamil Gołę­biow­ski na Face­bo­oku
Jan Ryć­ko na Face­bo­oku

Podaj dalej:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on pocket
Share on email

Chcesz dostawać powiadomienia o nowych artykułach na blogu?

Dołącz do newslettera!

Przewiń do góry