Lato 2017 przez różowe okulary

Lato 2017 przez różowe okulary

Kasia z worqshop.pl napi­sa­ła na swo­im blo­gu o pozy­tyw­nych rze­czach, jakich doświad­czy­ła tego lata. Spy­ta­ła o ulu­bień­ców swo­ich czy­tel­ni­ków. Pomy­śla­łam sobie, że to dobra oka­zja do tego, żeby spoj­rzeć na tę do poło­wy peł­ną szklan­kę. Szcze­gól­nie, że dzię­ki depre­sji w ostat­nim roku o wie­le za czę­sto patrzy­łam na życie w czar­nych bar­wach. A zawsze, zawsze są choć małe pro­mycz­ki szczę­ścia. Prze­czy­taj, jak wyglą­da­ło moje lato 2017 przez różo­we oku­la­ry.